Finces

Czy finansowanie faktoringiem może zwiększyć przychód firmy?

faktoring-zwiekszenie-przychodow-firmy

Najkrócej mówiąc, wszystko zależy od produktu znajdującego się w ofercie danego faktora. W tradycyjnym modelu faktoringu cała transakcja jest de facto rozliczana w dniu wymagalności faktury. W przypadku nowoczesnego faktoringu on-line okres finansowania nie jest już wiązany z datą wymagalności faktury, a czas na jaki można pozyskać wsparcie wynosi nawet 120 dni od daty wystawienia faktury. Co to oznacza w praktyce?

Spójrzmy na przykład przedsiębiorcy, który zastosował taką metodę finansowania, przekazując do faktora swoją fakturę z terminem płatności 30 dni na 10 dni przed jej wymagalnością. Otrzymał on podstawowe finansowanie na okres 30 dni. Dziesięć dni później otrzymał środki od swojego kontrahenta, a na rozliczenie z faktorem miał jeszcze 20 dni. W takim przypadku przez 20 dni dysponował dwukrotnie większą gotówką, którą zainwestował w nowy kontrakt. Dodatkowo skorzystał z dodatkowych 14 dni karencji na spłatę, co w sumie pozwoliło firmie na inwestowanie dwu krotności wartości faktury, bez konieczności zwrotu finansowania przez okres aż 34 dni po dacie wymagalności faktury.

Takie elastyczne podejście do rozliczania wraz z bardzo szybkimi procesami zawierania umowy, zakładania konta oraz samego wnioskowania powoduje, że faktoring on-line cieszy się wśród polskich przedsiębiorców coraz większą popularnością. Nie powinno to dziwić. Jest to narzędzie pozwalające w stosunkowo prosty i szybki sposób uzyskać dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach. Stanowi poważną alternatywę dla kredytu obrotowego, szczególnie w przypadku mały i średnich firm, które nie spełniają restrykcyjnych wymagań stawianych przez banki. Może być ratunkiem dla firmy, która napotka problemy z płynnością finansową i jest narzędziem, które pozwala tych problemów unikać w przyszłości. Co jednak najważniejsze przedsiębiorcy, którzy umiejętnie używają faktoringu on-line jako elementu strategii finansowej, mogą z jego pomocą zwiększyć przychody swojej firmy.

Niemal natychmiastowe uzyskanie przez firmę dostępu do gotówki z faktury z długim terminem płatności otwiera przed firmą szereg możliwości. Oznacza to przecież, że przedsiębiorca może dysponować środkami, które bez skorzystania z faktoringu byłyby dla niego dostępne za kilka miesięcy.

Lepsza pozycja negocjacyjna w kontaktach z dostawcami

Firma, która dzięki faktoringowi ma stały dostęp do gotówki, jest dla swoich dostawców bardzo cennym partnerem. Płaci przecież szybko i na czas. To pozwala na długofalową współpracę i łatwiejsze negocjowanie upustów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że cieszy się ona dużo większym zaufaniem obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych i klientów. Dobra reputacja firmy jest czynnikiem trudno mierzalnym, ale bez wątpienia o wielkim znaczeniu dla skutecznego prowadzenia biznesu.

Możliwość zaoferowania kontrahentom dłuższych terminów płatnościami

Rozwiązanie problemu z płynnością finansową pozwala przedsiębiorcy bez obaw ubiegać się o kontrakty z wydłużonymi terminami płatności. Dzięki optymalnemu zastosowaniu faktoringu może uzyskać on przewagę konkurencyjną i pozyskiwać nowe kontrakty, co z kolei pozwala mu pozyskanie jeszcze większej ilości gotówki. Umiejętne korzystanie z faktoringu pozwala firmie uzyskanie efektu pozytywnego sprzężenia zwrotnego (nowe kontrakty – zamiana należności z faktur na gotówkę dzięki faktoringowi – kolejne kontrakty).

Pozyskanie środków na inwestycje – alternatywa dla kredytu

Z raportu przygotowywanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. „Raport o stanie sektora MSP 2017” wynika, że z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji korzysta wciąż bardzo niewiele przedsiębiorstw z sektora MSP. Z kredytów i pożyczek krajowych korzysta w tym celu niewiele ponad 17,5 proc. z nich. W większości przypadków małe i średnie firmy korzystają ze środków własnych. Według autorów raportu „Finansowanie biznesu w Polsce” przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, trudno stwierdzić, czy zjawisko to wynika z obiektywnych czynników takich jak niewystarczająca zdolność kredytowa, czy też z konserwatyzmu przedsiębiorców i zwykłej awersji do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

Jakkolwiek by nie było, faktoring stanowi dla nich bardzo atrakcyjną alternatywę. Korzystanie ze środków własnych może okazać się ryzykowne w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych problemów z płynnością. Kredyt również nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem – wpływa on bowiem negatywnie na wskaźniki finansowe firmy. Jeśli natomiast chodzi o faktoringu, firma pozyskuje po prostu środki finansowe poprzez uwolnienie należności. Przedsiębiorca gotówkę tę może zainwestować na przykład w usługi lub materiały konieczne dla pozyskania nowych zleceń.

Sposób na split payment

Od lipca bieżącego roku obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (Split payment). W przypadku, kiedy kontrahent zdecyduje się skorzystać z tej metody płacenia, na konto przedsiębiorcy trafi jedynie kwota netto, natomiast kwota VAT-u będzie zablokowana na osobnym koncie. Rozpowszechnianie się korzystania z tej metody płatności wpływa niekorzystnie na sytuację finansową firm, ponieważ w sporej części przypadków przedsiębiorca ma do swojej dyspozycji o 23% mniej gotówki. Faktoring oparty o wartość brutto faktury stanowi do pewnego stopnia antidotum na tę bolączkę. Przedsiębiorca uzyskuje kwotę brutto z faktury (pomniejszoną o wartość prowizji). Kwotę tę będzie musiał oczywiście zwrócić, ale w krótszych okresach zdecydowanie ułatwia mu to utrzymanie bieżącej płynności i skupienie się na rozwoju biznesu.

Faktoring on-line: szybkie i proste zawarcie transakcji

Powiedzenie „czas to pieniądz” ociera się o banał, ale nie ulega wątpliwości, że czynnik czasu ma dla przedsiębiorców ogromne znaczenie. Pojawienie się przejściowych problemów z płynnością, czy też możliwość podpisania intratnego zlecenia może pojawić się z dnia na dzień, a wraz z nimi konieczność jak najszybszego pozyskania gotówki. Nowoczesny faktoring stanowi odpowiedź na to wyzwanie. Cały proces aplikacji odbywa się on-line, cechuje go prostota, przejrzystość co kosztów finansowania i elastyczność (nawet pojedyncza faktura może zostać zamieniona na gotówkę). Więcej informacji znajdziesz tutaj (https://finces.pl/#how-work).