Finces

Czym jest faktoring?

czym-jest-faktoring

Z faktoringu korzysta coraz więcej firm z sektora MSP, ale wciąż nie jest to znacząca liczba. Zgodnie z danymi z raportu „Finansowanie biznesu w Polsce” (czerwiec 2018 r.) przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w 2017 było to 14% przedsiębiorców. Ta wciąż nieduża popularność faktoringu może zaskakiwać. Usługa ta w dużym stopniu pomaga bowiem rozwiązać problem, z którym boryka się ponad 80 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – zatorami płatniczymi. Fakt że mimo tego, stosunkowo niewielu przedsiębiorców korzysta z faktoringu może wynikać z faktu, że część z nich postrzega tę usług nową i skomplikowaną. Nie jest to prawdą, szczególnie w przypadku nowoczesnego faktoringu on-line. Ten produkt pozwala przedsiębiorcy w bardzo szybki i prosty uzyskać gotówkę na bieżące finansowanie. Przedsiębiorca może w krótkim czasie założyć konto w serwisie firmy faktoringowej, przejść przez cały proces zawarcia umowy i pozyskać finansowanie na przejrzystych warunkach. Problemy z płynnością finansową mogą pojawić się nagle w związku z czym firmy często muszą pozyskać gotówkę w bardzo krótkim czasie. Faktoring on-line odpowiada na to zapotrzebowanie. Zacznijmy jednak od podstaw.

Czym więc jest faktoring?

Faktoring najprościej możemy zdefiniować jako wykup przez firmę faktoringową lub bank (faktora) nieprzeterminowanych faktur od przedsiębiorcy (faktoranta). Możemy wyróżnić dwa rodzaje tej usługi.

Faktoring pełny

W tym przypadku następuje cesja wierzytelności i faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Faktorowi nie przysługuje tzw. prawo regresu wobec przedsiębiorcy, który dokonuje na jego rzecz zbycia wierzytelności. Po zrealizowaniu transakcji przez kontrahenta przedsiębiorca uzyskuje zapłatę bezpośrednio od faktora. Przedsiębiorca nie musi się obawiać niewypłacalności dłużnika. Z uwagi na fakt, że ryzyko leży po stronie faktora, ten rodzaj usługi jest adresowany w dużym stopniu do większych firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Faktoring niepełny

Alternatywą dla faktoringu pełnego, kierowaną dla firm z sektora MSP, jest natomiast faktoring niepełny (z regresem). W tym modelu przedsiębiorca otrzymuje od faktora kwotę z faktury pomniejszoną o prowizję, ale ryzyko nieopłacenia faktury przez kontrahenta leży po stronie faktoranta. Największą zaletą tej formy faktoringu jest fakt zachowania przez przedsiębiorcę kontroli nad procesem egzekwowania należności od kontrahenta. Firma nie ryzykuje zepsucia relacji z klientem, co może mieć na przykład miejsce w przypadku, gdy faktor zbyt natarczywie domagałby się zwrotu należności za fakturę.

Faktoring jawny i faktoring cichy

W przypadku faktoringu jawnego kontrahent do którego adresowana jest faktura zostaje poinformowany o zawarciu umowy między przedsiębiorcą wystawiającym fakturę a firmą faktoringową. Faktor otwarcie przejmuję w tym przypadku rolę firmy, która wystawiła fakturę i od tej chwili kontaktuje się bezpośrednio z kontrahentem w kwestiach związanych z regulacją należności. Jeśli chodzi natomiast o faktoring cichy, to kontrahent objęty działaniem umowy faktoringu nie jest o tym informowany. Ten model usługi powiązany jest faktoringiem niepełnym. Faktor nie odpowiada za uregulowanie należności z faktury – obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy, nie ma więc powodu, aby kontaktował się on z adresatem faktury.

Nowoczesny faktoring on-line

Ten rodzaj faktoringu istnieje na rynku od stosunkowo niedawna i jest odpowiedzią na potrzeby przede wszystkim firm z sektora MSP. Łączy on w sobie największe zalety faktoringu cichego z regresem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dzięki czemu cały proces zawarcia umowy faktoringowej może odbywać się on-line w szybki i prosty sposób. Faktoring on-line jest rozwiązaniem szczególnie polecany firmom, które często potrzebują szybkiego finansowania, a nie są jeszcze w stanie spełnić rygorystycznych warunków dotyczących przyznawania kredytów stawianych przez banki. Przedsiębiorcy bardzo często nie mają też czasu na wypełnianie skomplikowanych formularzy, studiowanie przydługich umów i oczekiwanie na decyzję o przyznaniu finansowania. Dzięki faktoringowi on-line mogą pozyskać finansowanie niemal natychmiast. Dowiedz się więcej o tym jak działa faktoring on-line Finces (https://finces.pl/#how-work).