Finces

W jaki sposób faktoring może pomóc firmie w budowie przewagi konkurencyjnej?

przewaga-konkurencyjna

Z przygotowanego przez PARP opracowania „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” możemy się dowiedzieć, że przedsiębiorcy lepiej niż przed rokiem oceniają koniunkturę w polskiej gospodarce. Jednocześnie relatywnie wysoki odsetek badanych stwierdza, że w ich branży panuje bardzo silna konkurencja – problem ten szczególnie dotyka sektora małych firm. Ponadto wzrósł odsetek ankietowanych obawiających się utraty klientów. Warto zauważyć, że umiejętne korzystanie z faktoringu może dla wielu firm okazać się w tym kontekście bardzo użyteczne.

Coraz większy optymizm przedsiębiorców

Z tegorocznego „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” możemy się dowiedzieć, że aż 48% respondentów oceniło koniunkturę w polskiej gospodarce jako lepszą niż przed rokiem. Jest to wynik lepszy niż w ubiegłorocznym badaniu – wtedy takiej odpowiedzi udzieliło 41% badanych. Przedsiębiorcy dość optymistycznie oceniali również to, jak będą wyglądały kolejne miesiące w gospodarce. Ostatnio z tak wielką wiarą w przyszłość patrzyli w latach lat 2014-2015.

Konkurencja – najsilniejsza wśród małych firm

W 2018 roku 46% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że na rynku, na którym działają panuje bardzo silna konkurencja. Co trzeci badany określił konkurencję, jako stosunkowo silną, zaś 19% jako słabą lub umiarkowaną. Aż 60% ankietowanych określiło ją jako „bardzo silną” konkurencję w sektorze małych firm.

Kondycja polskich firm – problemy z płynnością finansową

Płynność finansowa w dużym stopniu definiuje kondycję firmy określając jej zdolność do długofalowego rozwoju. W 2018 roku odsetek przedsiębiorców obawiających się utraty płynności finansowej wyniósł 24% i nieznacznie spadł w stosunku do roku ubiegłego. Najbardziej problemów z terminowym regulowaniem należności obawiają się mikro i małe przedsiębiorstwa, a najmniej duże firmy (jedynie 4% z nich). Do głównych problemów, które mogą być przyczyną utraty płynności finansowej ankietowani zaliczyli opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów oraz utrata klientów. Warto zauważyć, że w ocenie badanych ryzyko utraty klientów wzrosło wzrosło znacząco w 2018 r. (42% wskazań wobec 24% w 2017 r.).

Faktoring a podniesienie konkurencyjności firmy

Optymalne korzystanie z faktoringu może być odpowiedzią na główne bolączki polskich przedsiębiorców. Zacznijmy od problemów z płynnością. Zatory płatnicze są szczególnie niebezpieczne dla małych firm. Małe przedsiębiorstwa cechuje zwykle niski stopień dywersyfikacji przychodów w związku z czym nawet małe opóźnienia w regulowaniu płatności przez kontrahentów mogą okazać się dla takich podmiotów niezwykle niebezpieczne. Zmuszone są one jednocześnie szybko regulować swoje należności i często mają one utrudniony dostęp do tanich kredytów, ponieważ często mają małą zdolność kredytową.

W kontekście płynności finansowej warto też wspomnieć o obowiązujących od lipca 2018 roku przepisach dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku, kiedy kontrahent zdecyduje się skorzystać z tej metody opłacenia faktury, na konto przedsiębiorcy trafi jedynie kwota netto, natomiast kwota VAT-u będzie zablokowana na osobnym koncie. Dzięki faktoringowi on-line firma, może w prosty i szybki zażegnać przejściowe problemy z płynnością, a przy optymalnym użyciu tego narzędzia zapobiec jego występowaniu w przyszłości.

Pozwala on bowiem firmie na bardzo szybkie uzyskanie dostępu do środków zamrożonych w fakturach – gotówki, którą bez faktoringu firma otrzymałaby często nawet za kilka miesięcy. Przedsiębiorca cały proces od rejestracji do pozyskania gotówki za faktury przechodzi on-line. Zasady na których otrzymuje finansowanie są proste i przejrzyste (https://finces.pl/#price). Narzędzie to jest też bardzo elastyczne – nawet pojedyncza faktura może być zamieniona na gotówkę.

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów z płynnością jest pierwszym krokiem, do budowy przez firmę przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorca może skupić się na rozwoju firmy, a przede wszystkim nie musi się obawiać transakcji realizowanych z długim terminem płatności. Mogąc zaoferować potencjalnym klientom więcej czasu na uregulowanie faktury zyskuje automatycznie przewagę nad swoimi konkurentami, którzy nie mogą sobie na to pozwolić.